Στην FlexIT Information Technology Outsourcing IKE (στο εξής καλούμενη «FlexIT IT Services») δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Νομοθεσίες και Ευρωπαϊκές Οδηγίες που τυγχάνουν εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστού και ως “GDPR”), που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και αφορά στην προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε στην κατοχή μας. Χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα μέσα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σου.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και πως αυτά συλλέγονται από εμάς

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα διαφόρων τύπων και κατηγοριών τα οποία με τη σειρά τους προέρχονται από τους πελάτες μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας, όπως είναι η ιστοσελίδα μας, είτε από τη χρήση των υπηρεσιών μας, είτε στο πλαίσιο της εκάστοτε επαγγελματικής μας σχέσης. Επίσης, δύναται να συλλέξουμε και να επεξεργασθούμε προσωπικά δεδομένα από διαθέσιμες δημοσιοποιημένες πηγές όπως τα εμπορικά μητρώα ή αρχεία, τον τύπο, τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο, με όλα τα ανωτέρω δεδομένα να αποκτώνται με απόλυτα νόμιμο τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Όνομα – Επώνυμο
 • Φύλο
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Τηλεφωνικό αριθμό
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (IP)
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας
 • Συλλογή γραπτών επικοινωνιών από και προς την FlexIT IT Services,
 • Αριθμός επισκέψεων στο website,
 • Στοιχεία λογαριασμού και λοιπά οικονομικά στοιχεία.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και  να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα και την λειτουργικότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και προς αυτόν τον σκοπό τα παραπάνω στοιχεία και προσωπικά δεδομένα είναι απολύτως αναγκαία. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies. Το Cookie Policy καθώς και όλες οι πληροφορίες αναλυτικά για αυτά εμφανίζονται στο παράθυρο συναίνεσης όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας

Στοιχεία παιδιών

Η FlexIT IT Services δεν παρέχει υπηρεσίες που προορίζονται για παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες για παιδιά με σκοπό την πώληση ή την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.

Νομικό πλαίσιο περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

 • Καθίσταται απαραίτητο για την επιτέλεση ενός συμβολαίου ή συμφωνίας. Με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στα πλαίσια μιας συμβατικής συμφωνίας μεταξύ μας, αποδίδοντας από την πλευρά μας τον απαραίτητο σεβασμό αναφορικά με τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις οποίες ενδέχεται να ζητήσετε από εμάς.
 • Προκειμένου να εκπληρωθούν ενδεχόμενες άλλες συμφωνίες μεταξύ μας.
 • Με σκοπό τη συμμόρφωση απέναντι σε μία νομική υποχρέωση. Καθίσταται αναγκαίο για την FlexIT IT Services προκειμένου να συμμορφωθεί με μία νομική υποχρέωση, να εκπληρώσει ενδεχόμενες φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις, καθώς και πιθανές υποχρεώσεις γνωστοποίησης ή αναφοράς στοιχείων.
 • Προκειμένου να εξυπηρετήσει τα νόμιμα επαγγελματικά συμφέροντα ενός τρίτου μέρους. Το νόμιμο επαγγελματικό συμφέρον αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει για εμάς ένας επαγγελματικός ή εμπορικός λόγος για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Αλλά ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση μια τέτοια χρήση είναι συνεπής με τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και ειδικότερα πραγματοποιείται με σκοπό να παρέχουμε προς εσάς αποτελεσματικές υπηρεσίες διαχείρισης, εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης,να ανταποκριθούμε στα αιτήματα σας προς εμάς, να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη χρηστικότητα των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας μας, να εκτελέσουμε εμπορικές συναλλαγές μαζί σας, να σας κρατάμε ενήμερους για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Υπό τον όρο της συναίνεσης την οποία έχετε με ελεύθερο τρόπο παράσχει προς εμάς, η νομική εγκυρότητα μιας τέτοιας επεξεργασίας και διαχείρισης της πληροφορίας βασίζεται στη συγκεκριμένη αυτή συγκατάθεσή σας.

Πώς διαμοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Στην πορεία της διεκπεραίωσης των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαμοιρασθούν σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δεσμεύονται με ειδικές Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν και να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων.

Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές ενδέχεται να είναι:

 • Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι,
 • Χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι,
 • Πάροχοι υπηρεσιών cloud,
 • Εξωτερικοί ελεγκτές και λογιστές,
 • Εταιρίες μάρκετινγκ με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών μας,
 • Εταιρίες εξωτερικής ανάθεσης κ.λ.π.

Μεταφορά Δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες με σκοπό την εκπλήρωση μιας νομικής ή συμβατικής υποχρέωσης ή διότι μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προς αυτό. Οι διαχειριστές της πληροφορίας αυτής στις τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες για την προστασία των δεδομένων και να διασφαλίζουν την ενδεχόμενη μεταβίβαση των πληροφοριών σας, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Διατήρηση και Αποθήκευση Δεδομένων.

Θα επεξεργαζόμαστε και θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της αμοιβαίας σχέσης μας, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις.

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πλέον δεν θα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες συλλέχθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, σε περίπτωση αιτήματός σας ή τυχόν ένστασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούνται οι νομικές υποχρεώσεις που απαιτούν από την FlexIT IT Services να διατηρεί τέτοιου είδους πληροφορίες, όταν θα κρίνεται απαραίτητο ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της FlexIT IT Services και αν η συλλογή εκ μέρους μας αυτών των πληροφοριών βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας και υπάρξει επακόλουθα μια απόσυρση αυτής της συναίνεσης από μέρους σας.

Αυτοματοποιημένη διαδικασία ενεργειών και δημιουργία προφίλ

Κατά τη διενέργεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, δεν κάνουμε χρήση κάποιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενεργειών και λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργασθούμε ορισμένες πτυχές των πληροφοριών σας πχ. Είδος δραστηριότητας – Επάγγελμα με αυτοματοποιημένο τρόπο, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια επαγγελματική σχέση μαζί σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ

Ενδέχεται να επεξεργασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να ενδιαφέρουν την επιχείρησή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό αποτελούνται από πληροφορίες που παρέχετε προς εμάς και από δεδομένα τα οποία συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να πράξουμε κατά αυτόν τον τρόπο ή εάν θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια τεκμηριώνεται βάσει των νομιμοποιημένων συμφερόντων μας.

Διατηρείτε και έχετε το δικαίωμα ένστασης οποιαδήποτε χρονική στιγμή απέναντι στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Διατηρείτε και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα αιτήματος πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα, τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ώστε να πραγματοποιήσετε έλεγχο εάν αυτά χρησιμοποιούνται νομότυπα.
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων,
 • Το δικαίωμα ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, για παράδειγμα εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν είναι ακριβείς ή δεν εξυπηρετούν πλέον το σκοπό για τον οποίο αντλήθηκαν και συλλέχθηκαν,
 • Το δικαίωμα της δυνατότητας μεταφοράς των δεδομένων, για παράδειγμα της λήψης ενός αντιγράφου των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή ή της δυνατότητας μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς προς ένα άλλο μέρος,
 • Το δικαίωμα ένστασης έναντι της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενεργειών και αποφάσεων ή έναντι της δημιουργίας προφίλ με βάση τα Προσωπικά σας Δεδομένα,
 • Το δικαίωμα της απόσυρσης της συγκατάθεσής σας. Μια τέτοια απόσυρση συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας, πριν από τη χρονική στιγμή της απόσυρσης αυτής της συγκατάθεσης από εσάς.
 • Για να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@flexit.gr. Ή εναλλακτικά μπορείτε να μας στείλετε μια επιστολή, θέτοντάς την υπόψη του τμήματος προσωπικών δεδομένων. Από την πλευρά μας, θα φροντίσουμε το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες να αξιολογήσουμε το αίτημά σας. Εάν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δε μας επιτρέπουν να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε. Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που επαναλαμβάνονται συχνά, λόγω όγκου, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταβάλλετε ένα διαχειριστικό κόστος, ύψους έως €25.
 • Το δικαίωμα υποβολής διαμαρτυρίας. Έχετε το δικαίωμα υποβολής διαμαρτυρίας προς μια εποπτική αρχή σε περίπτωση που έχετε εξασκήσει όλα τα δικαιώματά σας περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεσθε ότι οι ανησυχίες σου ως προς το πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς από εμάς. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr

Μεταβολές σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Διατηρούμε το δικαίωμα μεταβολής της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις σχετικές με αυτή επιχειρηματικές διαδικασίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για σκοπούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης πελατών αλλά και για συμμόρφωση με σχετικές Νομοθεσίες. Σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε τη σελίδα μας κατά περιόδους και να ενημερώνεστε. Εάν όμως κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην Πολιτική αυτή θα σας ειδοποιήσουμε μέσω των υπηρεσιών μας ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα για να σας δοθεί η ευκαιρία να μελετήσετε τους νέους όρους και να αποφασίσετε εάν συμφωνείτε ή όχι με αυτούς.