Αναγνωρίζουμε και καταγράφουμε τον εξοπλισμό, το λογισμικό και τις διαδικασίες τις επιχείρησης. Ελέγχουμε τον βαθμό της έκθεσης στο Διαδίκτυο.